สนับสนุน มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกราชสกุลอาภากร และผู้ที่มีความเคารพรักในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การแพทย์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 935 ผู้บริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากรธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 080-2-82378-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากรธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 045-5-07353-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากรธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 033-2-46518-6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2468 2696 09 6951 4895 abhakara2466 [email protected] AbhakaraFoundation มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ขอขอบคุณ และอนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์นี้และกราบขอพระบารมี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป

Writer : webmaster

10 June 2020

สนับสนุน

สนับสนุน

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกราชสกุลอาภากร และผู้ที่มีความเคารพรักในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา การแพทย์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 935 ผู้บริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ
สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 080-2-82378-9

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 045-5-07353-5

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชสกุลอาภากร
ธนาคารทหารไทย
เลขที่บัญชี 033-2-46518-6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ขอขอบคุณ และอนุโมทนาในส่วนกุศลสาธารณประโยชน์นี้
และกราบขอพระบารมี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป