เกี่ยวกับโครงการกรมหลวงชุมพรฯ 120 ปีนิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม พุทธศักราช 2563 เป็นวาระครบรอบ 120 ปี ที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ นิวัตจากอังกฤษสู่มาตุภูมิ และทรงเริ่มรับราชการในราชนาวีสยามเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระกรณียกิจอเนกประการตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งด้านการทหารเรือ การแพทย์ การศาสนา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมหลากแขนงก่อเกิดคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ และยกย่องเล่าขานมากระทั่งปัจจุบัน มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งเสริมการศาสนา การศึกษา การแพทย์ สุขอนามัยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับสถาบันองค์กรอื่น ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวาระครบรอบ 120 ปีดังกล่าว อันควรแก่การเทิดพระเกียรติ ทั้งยังเป็นโอกาสของผู้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้และซึมทราบแนวทางการดำรงพระองค์จากเรื่องราวในพระประวัติ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ จากวาระสำคัญดังกล่าว มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จึงดำริสร้างสรรค์โครงการเทิดพระเกียรติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี นิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจนานาแขนง โดยจัดกิจกรรมที่มอบคุณค่าจากประวัติศาสตร์แห่งพระกรณียกิจ อันประกอบด้วยพระปัญญาคุณและพระกรุณาธิคุณ ขยายเป็นความรู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนให้สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง แง่คิด และแรงบันดาลใจต่อการดำเนินชีวิตและเผชิญวิกฤติแก่ผู้คนในยุคปัจจุบัน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ […]

Writer : webmaster

10 June 2020

เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ
กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี
นิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม

พุทธศักราช 2563 เป็นวาระครบรอบ 120 ปี ที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ นิวัตจากอังกฤษสู่มาตุภูมิ และทรงเริ่มรับราชการในราชนาวีสยาม
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระกรณียกิจอเนกประการตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งด้านการทหารเรือ การแพทย์ การศาสนา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมหลากแขนง
ก่อเกิดคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ และยกย่องเล่าขานมากระทั่งปัจจุบัน

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งเสริมการศาสนา การศึกษา การแพทย์ สุขอนามัย
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกับสถาบันองค์กรอื่น ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวาระครบรอบ 120 ปีดังกล่าว อันควรแก่การเทิดพระเกียรติ ทั้งยังเป็นโอกาสของผู้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้และซึมทราบแนวทางการดำรงพระองค์จากเรื่องราวในพระประวัติ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

จากวาระสำคัญดังกล่าว มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จึงดำริสร้างสรรค์โครงการเทิดพระเกียรติ “กรมหลวงชุมพรฯ 120 ปี นิวัตมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม”
เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจนานาแขนง โดยจัดกิจกรรมที่มอบคุณค่าจากประวัติศาสตร์แห่งพระกรณียกิจ อันประกอบด้วยพระปัญญาคุณ
และพระกรุณาธิคุณ ขยายเป็นความรู้ที่จะสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนให้สามารถนำไปเป็นแบบอย่าง แง่คิด และแรงบันดาลใจ
ต่อการดำเนินชีวิตและเผชิญวิกฤติแก่ผู้คนในยุคปัจจุบัน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

คณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช ประธานกรรมการ
นายจรัลธาดา กรรณสูต รองประธานกรรมการ
หม่อมราชวงศ์อภิเดช อาภากร รองประธานกรรมการ
หม่อมราชวงศ์พรระพี อาภากร รองประธานกรรมการ
พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต กรรมการ
พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล กรรมการ
นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน กรรมการ
หม่อมราชวงศ์รุจยาภา อาภากร กรรมการ
หม่อมราชวงศ์รุจยารักษ์ อาภากร กรรมการ
นางชิดชม มณีพันธุ์ กรรมการ
ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ กรรมการ
นายสิน พงษ์หาญยุทธ กรรมการ
นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ กรรมการ
นายเฉลา การค้า กรรมการ
นายภูวดล วสุธาร กรรมการ
ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการและเหรัญญิก
นายพงศธร เสสะเวช กรรมการและเลขานุการ
หม่อมหลวงพิมพ์อาภา อาภากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์

ผู้สร้างสรรค์เว็บไซต์

บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด

ผู้ออกแบบและดูแลเนื้อหาเว็บไซต์

นิธิ วติวุฒิพงศ์

ผู้ออกแบบเว็บไซต์

ณัฏฐิณีย์ แสงงาม

ผู้พัฒนาเว็บไซต์

ณัฐพนธ์ เชาวนศิลป
ไชยภัทร ตันติวรโชติ
เทพไท ใจน้อม

ผู้ควบคุมการผลิตเว็บไซต์

ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

ผู้จัดการผลิตเว็บไซต์

กานต์รวี อิ่มใจ
สุวรรณฤทธิ์ คชพล

บรรณาธิการเว็บไซต์

ฑิตยา ชีชนะ
สุดารัตน์ อินทร์สกุล
พชรพร งามสินจำรัส
พิมพลอย ธำรงธนสาร